Keenan Cornelius shows 7 deadly wristlocks.

No votes yet.
Please wait...